MKAS029 Music and special education (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikkinopetus erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa (mm. oppimisvaikeudet, autismi, ADHD), musiikki terapeuttisena välineenä, harjoittelut klinikkatyöskentelynä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen liittyviä erityistarpeita

- osaa valita erityisryhmien kanssa työskentelyyn soveltuvia musiikkikasvatuksellisia tai –pedagogisia toimintatapoja

- tunnistaa musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset osatekijät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

- tuntee musiikkiterapiaan liittyvien lähestymistapojen soveltamistapoja musiikkikasvatuksellisiin tarkoituksiin

- osaa toteuttaa pienimuotoisia käytänön musiikkikasvatusprojekteja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa

Study materials

Erikseen jaettavat artikkelit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen (luennot ja klinikkatyöskentely) ja loppuraportin hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching