MKASYV Advanced Studies in Music Education (80+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot antavat opiskelijalle syventävät valmiudet musiikin aineenopettajana toimimiseen ja musiikkikasvatuksen ymmärtämiseen tieteenalana. Opinnoissa syvennetään musiikkiin liittyvien tietojen ja taitojen pedagogista soveltamiskykyä, vahvistetaan omaa erityisosaamista valituilla osa-alueilla ja luodaan valmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustiedon soveltamiseen osana musiikkikasvattajan työtä.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia vastuullisena musiikkikasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä

- hallitsee ajankohtaisia musiikkikasvatuksen pedagogisia lähestymistapoja

- hahmottaa musiikkikasvatuksen aseman, merkityksen ja vaikutukset yksilöille ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa

- soveltaa monipuolisesti tietojaan ja taitojaan käytännön opetus- ja oppimistilanteissa

- hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa erilaisissa pedagogisissa konteksteissa

- viestiä musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti

- toteuttaa laajahkon tutkielman.

Structure

Select all (65–105 cr)