Bachelor´s Degree Programme in Mathematics and Statistics (Statistics)

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science, Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikan opintosuunnassa takaa laaja-alaisen matemaattisen osaamisen, joka antaa valmiudet suorittaa maisterin tutkinto matematiikassa, stokastiikassa ja todennäköisyysteoriassa sekä tilastotieteessä tai matematiikan aineenopettajalinjalla. Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa perehdytään matematiikan eri osa-alueisiin ja hankitaan kattava tietämys alan peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Matematiikan opintoja täydennetään niitä tukevilla erillisillä oppiaineilla ja yleisopinnoilla. Tutkinnon suorittaneella on perusedellytykset tehtäviin, joissa vaaditaan tarkkuutta, kokonaisuuksien hallintaa, abstraktia ajattelua ja järjestelmällisyyttä.

Kandidaattiohjelman tilastotieteen opintosuunnan tavoitteena on antaa opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Kandidaatinopinnot muodostavat tilastotieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat. Tilastotieteen teoreettiset kurssit edellyttävät matematiikan perusopintoja, minkä vuoksi ko. opinnot tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Learning outcomes

Matematiikan opintosuunnasta valmistunut kandidaatti
- tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat
- omaa valmiudet laajentaa ja syventää osamistaan maisterivaiheen pääaineessa
- kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä
- osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia
- on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen
- on utelias ja avoin matematiikan eri alojen ongelmille sovelluksineen
- tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään
- kykenee seuraamaan matemaattisten työryhmien toimintaa ja viestimään ryhmässä esiin tulleita asioita muille
- kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti
- tiedostaa yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden johtopäätösten tekemisessä, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Tilastotieteen opintosuunnasta valmistunut kandidaatti
- osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja.
- omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa.
- osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
- on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
- kykenee hankkimaan lisätietoa tilastotieteen oppikirjoista ja jäsentämään sitä.
- osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia.
- osaa käyttää tavallisimpia tilastollisia ohjelmistoja.
- on utelias ja avoin eri sovellusalojen alojen ongelmille.
- tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta.
- kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin.
- suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa.
- tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti.
- asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (149+ cr)