XPV0012 Speech Communication/The Use of Voice (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä. Miten ääni toimii ja miksi se ei aina toimi. Opetellaan jännittymienvapautus-, hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden avulla oman äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laajuutta voi lisätä. Harjoituksia tekemällä havainnoidaan, mitä tapahtuu silloin, kun ääni tuntuu tulevan helposti. Harjoituksista koostuvan, tavoitteellisesti etenevän harjoitussarjan pohjalta laaditaan oman äänenkäytön kehittämissuunnitelma.

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä, keskusteluihin osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa (80% oppitunneista) kurssin tapaamisissa sekä oppimispäiväkirjan ja äänenkäytönkehittämissuunnitelman kirjoittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opiskelijat saavat opettajalta yksilö- ja ryhmäpalautetta tuntityöskentelyn ja oppimispäiväkirjojen pohjalta

Arviointiperusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija erittelee ja analysoi omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee tavoitteellisesti etenevän äänenkäytön harjoitussarjan oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan osaavan eritellä ääneen vaikuttavia tekijöitä, osaavan havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä, ja arvostavan omaa ääntään vuorovaikutuksen mahdollistajana. Opiskelija osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa ääntä voi kehittää ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi ja paremmin rasitusta kestäväksi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching