TILP2600 From data to model (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Otantajakauma ja otantavaihtelu. Estimointi. Malliperusteinen tilastollinen päättely: luottamusvälit ja merkitsevyystestit. Lineaarinen regressiomalli. Varianssianalyysin perusteet. Bayes-tilastotiedettä.

Suoritustavat

Harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
ymmärtää otantajakauman käsitteen ja roolin tilastotieteessä
tietää, mikä on luottamusväli ja osaa laskea sen odotusarvolle ja tulkita tuloksia
tuntee tilastollisen testaamisen periaatteet, osaa tehdä keskeiset tilastolliset testit ja tulkita testien tuloksia
tuntee yksinkertaisen lineaarisen regressiomallinnuksen periaatteet sekä osaa laatia mallin yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita sitä
tietää, mikä on yksisuuntainen varianssianalyysi ja osaa tehdä sellaisen yksinkertaisessa sovellustilanteessa ja tulkita tuloksia

Description of prerequisites

TILP2500 Data ja mittaaminen tai TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching