FTESYV Advanced Studies in Physiotherapy (72–74 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Fysioterapian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida fysioterapian yhteyksiä kansanterveyteen, väestön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin
• tuntee ja osaa arvioida fysioterapian tutkimuksen erityiskysymyksiä sekä ymmärtää fysioterapian ja liikunnallisen kuntoutuksen monitieteisen luonteen
• tunnistaa fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä
• osaa hakea terveysalaa koskevaa tutkimustietoa systemaattisesti, sekä kriittisesti arvioida ja analysoida sitä
• osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua fysioterapian erityiskysymyksistä ja kuntoutuksesta
• osaa toimia itsenäisesti vaativissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä
• ymmärtää asiantuntija-aseman tuoman vastuun ja noudattaa eettisiä säädöksiä ja periaatteita tieteellisessä toiminnassaan ja asiantuntijatehtävissään.
• hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu -tutkielman aihepiirin ja siihen liittyvän tutkimusmetodiikan

Structure

Select all (72–74 cr)