FTES1002 Critical Evaluation of Research Based Knowledge II (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Meta-analyysin ja/tai metasynteesin laatiminen

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia)
Meta-analyysin ja/tai metasynteesin laatiminen ja esittäminen oheiskirjallisuutta hyödyntäen
Harjoitustöiden opponointi

Arviointiperusteet

Analyysin tulosten raportointi, esitys ja opponointi 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää meta-analyysin/metasynteesin periaatteet ja siihen liittyvät käsitteet
• osaa tehdä meta-analyysin/metasynteesin
• osaa tulkita meta-analyysin/metasynteesin tuloksia sekä ymmärtää tulosten merkityksen ja sovellettavuuden kliinisen toiminnan kannalta

Additional information

1. vuosi kevätlukukausi

Description of prerequisites

Tutkimustiedon kriittinen arviointi I

Study materials

Aveyard, H. 2014. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 3. painos (tai vanhempi painos). Maidenhead, NY: Open University Press. (190 s.)
Boland, A., Cherry, M.G. & Dickson, R. (toim.) 2014. Doing a systematic review: a student´s guide. London: Sage. (240 s.)
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. painos. Helsinki: Tammi. (464 s., soveltuvin osin) 9789513148362. Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Malmivaara, A. 2008. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta – apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 45, 273–278. (6 s.)
Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K. & Teikari, M. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim. (206 s.)
Sandelowski M. & Barroso, J. 2006. Handbook of synthesizing qualitative research. New York, NY: Springer.
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions: http://www.handbook.cochrane.org/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
Sopimuksen mukaan muuta seminaaritehtävää tukevaa kirjallisuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item