LTKS1001 Advanced Research Ethics (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1. Tutkimusetiikan yleiset lähtökohdat
2. Tutkimusetiikan ajankohtaisia teemoja
3. Tutkimusetiikka eri tieteenaloilla

Suoritustavat

Seminaari 4 tuntia, oppimistehtävä ja kirjatentti.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus kurssilla edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, kirjallisen oppimistehtävän tekemistä hyväksytysti ja hyväksyttyä suoritusta kirjatentissä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää tutkimusetiikkaan liittyvät yleiset ohjeistukset
- hallitsee tutkimuslupamenettelyt
- tietää yliopiston tutkintosäännön velvoitteet
- ymmärtää tutkimusvilpin vaarat
- on selvillä artikkelien kirjoittajajärjestyksistä, jääviyskysymyksistä jne.

Additional information

Pro gradu –seminaarien yhteydessä, syyslukukaudella

Literature

  • Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. (319 s.); ISBN: 978-951-768-212-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item