FTES008 Expertise in Health Sciences III (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oman alan ammatillisen ja tieteellisen asiantuntijuuden monialaisuus
Oman osaamisen tunnistaminen
Oman asiantuntijuuden kehittymisen arviointi portfolion avulla
Työnhaun dokumentit

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin: 20 tuntia
Ryhmätyöskentely, jonka tuotoksena tehty esitys työharjoittelukokemuksista ja asiantuntijuuden kasvusta opintojen aikana jaetaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.
Itsenäinen opiskelu, mm. portfoliotyöskentely

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata asiantuntijuuden keskeiset osa-alueet ja käsitteet,
• osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään asiantuntijana,
• on sisäistänyt asiantuntijuutensa terveystieteellisen erityisluonteen sekä
• osaa analysoida oman tieteenalansa asiantuntijuutta yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista eri tehtävissä

Additional information

Opintojen viimeinen kevätlukukausi

Description of prerequisites

Terveystieteiden maisterin tutkintoon vaadittavat muut opinnot ja Asiantuntijaharjoittelu -kurssi suoritettu tai vähintään aloitettu

Study materials

Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item