FTES010 Master's Thesis Seminar (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen seminaarissa (kirjallisuuskatsaus, tutkimustehtävät ja -ongelmat ja tutkimusmenetelmät)
Oma pro gradu -työprosessi
Tulosten ja loppuvaiheessa olevan tutkielman esittäminen ja puolustaminen seminaarissa
Toisen työn kirjallinen ja suullinen opponointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (40 tuntia) koko prosessin ajan
Oman työn esittely ja puolustaminen seminaareissa sen eri vaiheissa
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa tutkimusmenetelmäopintojaan pro gradu -työprosessin eri vaiheissa seminaarityöskentelyn aikana
• osaa käydä oman tieteenalansa tieteellistä keskustelua ja osaa hyödyntää sitä omaan pro gradu työhönsä
• hallitsee tieteellisen esitystavan
• osaa arvioida ja antaa kriittistä ja rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töistä

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi I, 4 op
FTES1002 Tutkimustiedon kriittinen arviointi II, 2 op
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1010 Kvalitatiitivsten tutkimusmenetelmien perusteet

Study materials

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item