LTKS002 Advanced Quantitative Research Methods (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimusaineiston valmistelu- ja analysointimenetelmät:
1. Lineaarinen malli (lineaarinen, binäärinen, 2-suuntainen varianssianalyysi)
2. Lineaarinen malli korreloituneille muuttujille (monimuuttujainen varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi)
3. Latenttien muuttujien lineaarinen malli (faktorianalyysi & reliabiliteetti & summamuuttujat)
4. Pienet aineistot, puoli- ja ei-parametriset testit (Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Friedman, Wilcox, Mediaanitesti, McNemar)
5. Graafiset aineistojen tarkastelumenetelmät (Cox, Bland & Altman, ROC, Heat map)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja harjoituksiin (20 tuntia), oppimistehtävät, luentotentti.
Terveystieteiden opiskelijat suorittavat kurssin 5 op laajuisena.

Arviointiperusteet

Luentotentti 50 %, oppimistehtävät 50 %.
3 op suoritukseen valitaan tutkimusaineiston valmistelu- ja analysointimenetelmistä kolme osa-aluetta ja 5 op suoritukseen kaikki viisi osa-aluetta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa tutkimusongelmien ratkaisemiseen tarkoituksenmukaisia tilastollisia analyysimenetelmiä
- osaa käyttää SPSS-ohjelmaa ja tehdä tilastomatemaattiset analyysit itsenäisesti
- osaa kriittisesti tulkita analyysien tuottamia tuloksia ja raportoida niitä

Additional information

Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä.

Description of prerequisites

LTKY009/LTKY014 Johdatus seminaarityö tekemiseen/
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
ja TILP350 SPSS-kurssi (vain terveystieteiden oppiaineryhmän opiskelijat, suositellaan myös liikuntapedagogiikan opiskelijoille).

Study materials

KvanttiMOTV: Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html),
https://tilastoapu.wordpress.com/ ja luennoilla sovittava materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item