FTES011 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus
Aiempaan tieteelliseen kirjallisuuteen perehtyminen Tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoilu Tutkimusmenetelmien valinta ja aineiston hankinta Aineiston analysointi ja tulosten raportointi
Tulosten pohdinta

Suoritustavat

Pienryhmä ja yksilöohjaus
Itsenäinen opiskelu (tutkielman laatiminen)

Arviointiperusteet

Pro gradu –tutkielma 100 %
Hyväksytty suoritus edellyttää työn esittämistä pro gradu -seminaarissa ja terveystieteiden Tieteen päivässä

Learning outcomes

Pro gradu -tutkielman valmistuttua opiskelija
• tunnistaa ja osaa rajata oman tieteenalansa kannalta relevantin tutkimusaiheen
• hallitsee tieteenalansa teoreettiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan pro gradu työhönsä
• tuntee terveystieteiden keskeiset tutkimusorientaatiot ja –menetelmät
• hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet
• osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä
• on omaksunut tutkimuseettiset periaatteet
• osaa perehtyä syvällisesti tieteelliseen aiheeseen käyttäen asianmukaisia tiedonhankintamenetelmiä ja analysointitapoja

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi I, 4 op
FTES1002 Tutkimustiedon kriittinen arviointi II, 2 op
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1010 Kvalitatiitivsten tutkimusmenetelmien perusteet

Study materials

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin). Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet. (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (40 s.) (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Jyväskylän yliopiston ohjeistus plagiaatintunnistuksesta. (ks. Korpin opintojaksokuvaus)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item