LTKS005 Advanced Qualitative Research Methods 2 (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen erilaiset menetelmät (esim. diskurssianalyysi, fenomenografia, fenomenologia)
Analyysi- ja tulkintaprosessi
Tulosten ja pohdinnan esittäminen
Kriittinen luotettavuuden arviointi

Suoritustavat

Seminaari 16 tuntia, kirjallisen tehtävän tekeminen, itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Kirjallisen tehtävän tekeminen (100%)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa laadullisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä aineiston analysointiin
- muodostaa tulosten pohjalta ehjän ja tulkinnallisesti syvällisen kokonaisuuden tutkittavasta ilmiöstä
- kriittisesti arvioida tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta

Additional information

kevätlukukausi

Description of prerequisites

LTKS004 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen 1
Pro gradu -seminaari aloitettu

Study materials

Opintojaksolla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item