FTES1004 Rehabilitation Research (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kuntouksen tutkimuksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat
Kuntoutuksen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusmenetelmät
Kuntoutuksen tutkimusta ohjaavat tahot ja asiakirjat

Suoritustavat

Verkko-opiskelu
Kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä kuntoutustutkimuksen keskeisiä käsitteitä, malleja, teorioita ja viitekehyksiä
• arvioida kuntoutustutkimuksen monitieteisyyttä, moninäkökulmaisuutta ja monimenetelmäisyyttä sekä liikunnallisen kuntoutuksen merkitystä osana kuntoutustutkimusta
• analysoida kuntoutustutkimuksen vaikuttavuutta, merkityksellisyyttä ja kustannusvaikuttavuutta
• arvioida kuntoutuksen tutkimuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä

Additional information

Kevätlukukausi

Description of prerequisites

Tutkimustiedon kriittinen arviointi I ja II

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item