LTKS004 Advanced Qualitative Research Methods 1 (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Sisällönanalyysi
Analyysi- ja tulkintaprosessi
Tulosten raportointi
Kriittinen luotettavuuden arviointi

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia ja seminaarit 12 tuntia, itsenäinen opiskelu ja kirjallisen analyysitehtävän tekeminen (suositellaan oman graduaineiston käyttöä).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa laadullista sisällönanalyysiä aineiston analysointiin
- tulkita ja raportoida sisällönanalyysillä analysoituja tuloksia
- kriittisesti arvioida tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta

Additional information

syyslukukausi

Description of prerequisites

LTKY009/LTKY014 Johdatus seminaarityön tekemiseen
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Study materials

Schreier, M. 2012. Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (280 s.).
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009 tai uudempi: Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item