SAXSYVERI Advanced Studies in German Language and Culture as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Syventävissä opinnoissa viestintäosaaminen monipuolistuu kattamaan yhä vaativampia suullisia ja kirjallisia tekstitaitoja painopisteenä argumentatiiviset, tieteelliset ja muut työllistymistavoitteiden näkökulmasta keskeiset tekstilajit. Osaaminen ja asiantuntijuus laajenevat ja syvenevät myös opiskelijan yksilöllisten valintojen mukaisesti. Tutkinnon tuottamaa teoreettista ja käytännön osaamista sovelletaan monitieteisesti aitoihin työelämätehtäviin peilaten.

Learning outcomes

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
  • on perehtynyt syvemmin johonkin kielen- tai kulttuurintutkimuksen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa
  • tuntee hyvin oman alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
    osaa toimia työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Additional information

Saksan kielen taidot avaavat erilaisia mahdollisuuksia työelämään sijoittautumisessa niin kotimaassa kuin ulkomailla, mutta rikastuttavat myös yksityiselämääsi. Saksan kielen taidot tehostavat kommunikointia saksaa puhuvien liikekumppaneitten kanssa. Edelleen pitää paikkaansa toteamus, että ostaa voi englanniksi, mutta myydä pitää paikallisella kielellä. Saksan kielen taidot ovat hyödyksi myös kielen opettajalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Structure

Select all (60+ cr)