KOPS1008 Topical Phenomena in Language Teaching: project work or self-study (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, English, Finnish, French, Russian, Swedish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenoppimisen tai kielten opetuksen ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson opiskeleminen kehittää tiedonhaun, tiedonprosessoinnin ja viestinnän taitoja sekä projektissa työskennellessä projektinhallinnan ja tiimityön taitoja.

Suoritustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen, pedagogisiin kokeiluun, lukupiiri- tai projektityöskentelyyn. Opintojakson voi opiskella myös itseopiskeluna. Suoritustavasta sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen.

Arviointiperusteet

Läsnäolo arvioidaan tapauskohtaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt osaamistaan jostakin äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen tai oppimisen ajankohtaisesta ilmiöstä
  • osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiin 
  • osaa soveltaa ilmiön opetusalan asiantuntijan käytännön työhön ja pohtia sitä myös opettajan ammattietiikan näkökulmasta
  • tunnistaa omia ammatillisia kehitystarpeita
  • osaa hankkia tutkimusperustaista tietoa monikanavaisesti täydentäen sitä mahdollisuuksien mukaan kokemusperäisellä tiedolla esim. haastattelujen avulla
  •  osaa ottaa huomioon ilmiötä teoreettisesti pohtiessaan ja/tai työskentelyssään projektissa monikielisyyden ja –kulttuurisuuden tukemisen, kestävän kehityksen ja eettisyyden
  • osaa toimia tiimissä projektiluontoisen työn lainalaisaisuudet tuntien, jos kyse on projektityöskentelystä 


Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
German, English, Finnish, French, Russian, Swedish, Sign language

Teaching