Master's Degree Programme in Environmental Science

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Environmental science master program enables the students to understand factors affecting the state of the environment. The students also learn methods and technologies for improving that state of environment. The focus of the program is to teach how humans and the nature interact, and how the anthropogenic chemicals and pollution affect the biological systems of the nature. The program enables you to work in various tasks in the field of environmental sciences, particularly in different research tasks. The Environmental sciences is highly interdisciplinary and the social, economic and administrative field relate closely to environmental issues. However, the focus is in the natural sciences and technology – how the adverse anthropogenic impact to the environment can be prevented or remediated. That kind of combination offered by the program is unique in Finland.

Learning outcomes

Maisteri tuntee syvällisesti ympäristötieteen alan peruskäsitteet ja teoriat sekä tietää keinoja ympäristöön kohdistuvien haittojen vähentämiseen. Hänellä on hyvät valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ohjauksen alaisena. Maisteri tuntee ympäristön systeemien toimintaa eri mittakaavoissa, ympäristölainsäädännön asettamat rajoitukset ja vaatimukset sekä tietää, miten tätä osaamista voi soveltaa monenlaisissa käytännön tilanteissa. Hän tuntee myös ratkaisuja joihinkin keskeisimpiin ympäristöongelmiin. Maisteri ymmärtää luonnontieteellisen ympäristön ja sosiaalisten prosessien vuorovaikutuksia sekä ympäristökysymysten monitieteisen luonteen. Hänellä on käsitys sosioekonomisen ja poliittisen ohjauksen merkityksestä yhteiskunnassa. Maisteri on omaksunut hyvän tieteellisen käytännön sekä eettisesti korkeatasoisen kokeellisen työskentelyn periaatteet ja on tietoinen näihin liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista.

Maisteri osaa hankkia tuoreinta tietoa ympäristötieteen tieteellisistä kysymyksistä. Hän osaa soveltaa alan teorioita tieteellisten kysymysten ratkaisuun. Maisteri tuntee keskeisimmät tieteellisen aineiston keräämisen, kokeen järjestelyn ja aineistojen analysoinnin menetelmät sekä osaa hakea tietoa avoimista ympäristötiedon keruu- ja jakojärjestelmistä. Maisteri ymmärtää hyvin tieteellisiä tekstejä ja pystyy osallistumaan keskusteluihin. Hän osaa hahmottaa tieteellisen tiedon perusteella toimivia ratkaisumalleja käytännön kysymyksiin. Hän tuntee oman alansa keskeisimmät kvantitatiiviset menetelmät ja pystyy ottamaan käyttöönsä uusia tutkimus- ja työskentelymenetelmiä joustavasti. Maisteri omaa valmiudet, joilla hän voi kehittyä asiantuntijaksi erilaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä työryhmissä, ja hän pystyy viestimään osaamistaan muille muun muassa tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median mahdollisuuksia käyttäen. Maisteri osaa toimia osana laaja-alaista ja monitieteistä asiantuntijaverkostoa. Maisteri noudattaa tutkimuksessa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Maisteri osaa suunnitella tutkimuksen eettisesti kestävällä tavalla.

Maisteri pystyy arvioimaan kriittisesti olemassa olevaa tietoa, tuottamaan tieteelliseen ajatteluun perustuvaa tutkimusta ja on kiinnostunut ylläpitämään osaamistaan. Maisteri on aktiivinen ja vastuuntuntoinen ammatillisessa työskentelyssään. Hän pyrkii objektiiviseen tietoon ympäristötieteen kysymyksissä ja ongelmissa sekä pyrkii käyttämään tilanteeseen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Maisteri on positiivinen, yhteistyökykyinen ja halukas jakamaan asiantuntemustaan yhteiskunnassa. Maisteri noudattaa eettisesti korkealaatuisen työskentelyn periaatteita.

Structure

Select all (85+ cr)