ENVS1129 Aquatic toxicology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vierasaineiden jakaantuminen vesiympäristöön ja vaikutukset vesieläimiin on kurssin pääteema. Vierasaineiden ympäristökohtaloon vaikuttavia tekijöitä (sorptio, bioakkumulaatio, hajoaminen) ja niiden mittaamista käydään läpi usein esimerkein. Samoin vierasaineiden myrkyllisyyteen ja biosaatavuuten vaikuttavia tekijöitä eri vesieläimillä käydään läpi. Aineiden ympäristöön jakaantumisen, bioakkumulaation ja toksikokinetiikan mallittaminen käydään pääperiaatteiltaan läpi.

Suoritustavat

Luennot, essee, seminaari.

Arviointiperusteet

Tentti 25 %, essee 50%, seminaari 25 %.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kemikaalien ympäristökohtaloon vaikuttavat tekijät vesiympäristössä ja osaa tulkita aiheeseen liittyviä aineistoja/julkaisuja.

Description of prerequisites

Ekotoksikologian perusteet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching