Master's Degree Programme in Aquatic Sciences

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Vesistöt ovat oleellinen osa maisemaa ja jokapäiväistä elinympäristöä. Ihmistoiminta (asustuskeskukset, teollisuus, maankäyttö) aiheuttaa vesistöjen laadun muutoksia, joita tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon avulla pyritään hallitsemaan, rajoittamaan ja ongelmia korjaamaan. Vaikka Suomessa vettä on riittävästi, käyttökelpoisen veden puute on suurimmassa osassa maailmaa yhä paheneva uhka. Maailman ruokatuotannossa puolestaan vesiviljelyn merkitys kasvaa koko ajan, mutta samalla ympäristön muutokset sekä kalataudit ja -loiset ovat suuri haaste vesiviljelytuotannon laajenemiselle. Akvaattisten tieteiden opiskelu antaa sinulle monipuoliset tiedot ja taidot vesistöistä, niissä elävistä eliöistä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja vesieliöiden välisistä vuorovaikutussuhteista.

Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opinnoissa korostuu ongelmien ratkaisukyky ja keskittyminen valittuun erikoistumisalaan. Akvaattisista tieteistä valmistuvat maisterit ovat laaja-alaisia sisävesien luonnontalouden kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita mm. kalatalouden, ympäristöhallinnon, vesiensuojelun, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Opetuskieli on ensisijaisesti suomi, mutta kurssikirjallisuus ja syventävien kurssien materiaalit ovat yleensä englanninkielisiä. Maisterivaiheen kursseja järjestetään usein kokonaan englanniksi.

Voit valita erikoistumisopinnoiksi limnologian, kalabiologian ja kalatalouden tai akvaattisen parasitologian. Limnologian suuntautumisvaihtoehdossa erikoistut mm. erilaisiin vesistöihin ja niissä esiintyvään vaihteluun, vesistöjen tilan arviointiin, vesistökunnostukseen, vesiekosysteemien toimintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä laajasti vesieliöiden, mm. eläin- ja kasviplanktonin, pohjaeläinten sekä vesikasvien tunnistamiseen. Erikoistuminen kalabiologiaan ja kalatalouteen suuntaa opiskelusi kaloihin hyödynnettävänä luonnonvarana ja osana vesiekosysteemiä. Opintosi keskittyvät yleiseen kalabiologiaan, kalapopulaatioiden resurssibiologiaan ja populaatiodynamiikkaan, kalabiologisiin tutkimusmenetelmiin, vesiviljelymenetelmiin sekä kalataloustieteisiin, jossa kalastusta ja vesiviljelyä tarkastellaan taloudellisena ja yhteiskunnallisena toimintana ja etsitään keinoja esim. kalastuksen säätelyyn. Akvaattinen parasitologia tutkii vesistöissämme esiintyviä loisia ja niiden vaikutuksia mm. kalojen terveyteen. Tällä erikoistumisalalla painottuvat laboratorio- ja kenttäkurssien ohella ekologian ja evoluutiobiologian opinnot.

Opiskelumuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit, harjoitustyöt, kenttä- ja laboratoriokurssit sekä työharjoittelu. Suuri osa kursseista on käytännönläheisiä. Opit alan menetelmiä tai työtapoja kuten pohjaeläinten näytteenottoa ja tunnistusta, biosukellusmenetelmiä tai videoiden tekemistä tutkimus- ja opetustarpeisiin. Kenttäkurssit järjestetään yleensä 1-3 viikon intensiivikursseina yliopistojen tutkimusasemilla. Omakohtainen kokeminen, omin käsin tekeminen, luovuus sekä yhteyksien luominen eri toimijoihin yliopiston ulkopuolella kuuluvat akvaattisten tieteiden opiskeluun.

Akvaattisissa tieteissä käytössäsi ovat osaston monipuoliset tutkimusvälineet ja opiskelutavat. Esim. tutkimusympäristöjemme jatkuvatoimisilla mittauslaitteistoilla saat käytännön tuntumaa tulevaisuuden mittaus- ja ympäristötekniikkaan sekä suurien tietomäärien käsittelyyn.

Erikoistumisalan voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka tekeminen aloitetaan heti opintojen alussa, on suunnitelma siitä, mitä opintoja tutkintoosi sisällytät ja milloin suoritat ne. Suunnitelmaan sisältyy myös pohdintaa tulevista työtehtävistä sekä niiden edellyttämästä osaamisesta. HOPSia päivitetään koko opintojen ajan.

Learning outcomes

Tiedolliset tavoitteet:

Maisteri tuntee akvaattisten tieteiden keskeiset käsitteet ja teoriat ja ajankohtaiset tieteelliset kysymykset. Hän tuntee tieteellisen tutkimusprosessin periaatteet ja hänellä on hyvät tiedolliset valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustiedon taltioimiseen omalla erikoistumisalallaan.

Maisteri tuntee vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutukset erityyppisiin vesiekosysteemeihin ja erityisesti niiden hyödynnettäviin resursseihin. Maisteri tietää, miten osaamista voi soveltaa monenlaisissa käytännön tilanteissa.

Maisteri tuntee keskeiset vesiin ja valuma-alueisiin liittyvät ekosysteemipalvelut sekä ekosysteemin ja yhteiskunnan vuorovaikutusten keskeiset periaatteet ja tuntee ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän vesiluonnonvarojen käytön periaatteet.

Maisteri tietää hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausten seuraamukset ja tuntee empiirisen tutkimuksen ja kokeellisen toiminnan periaatteet sekä tiedostaa eettiset normit tieteellisen toimintaan, mutta myös luonnonvaroihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyen yleisemmin.

Taidolliset tavoitteet:

Maisteri osaa soveltaa teoriaa sekä tutkimusaineiston keräämisen, kokeen järjestelyn ja aineistojen analysoinnin menetelmiä tieteellisessä tutkimuksessa. Maisteri omaa hyvät taidot tiedon hankintaan ja on näin kyvykäs seuraamaan alansa kehitystä. Maisteri pystyy osallistumaan oman alansa tieteellisiin keskusteluihin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tiedon perusteella toimivia ratkaisuja käytännön kysymyksiin sekä esittää uutta tietoa ja ratkaisuja sekä tiede- että yleistajuisissa medioissa. Maisterilla on valmiudet toimia kansainvälisissä työtehtävissä. Maisteri osaa toimia vuorovaikutteisesti ja kommunikoida vastuullisissa ja johtavissa tehtävissä, myös kansainvälisesti. Maisteri osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja työskennellä eettisten normien mukaisesti.

Asenteet:

Maisteri osaa suhtautua itsensä ja muiden tuottamaan tietoon objektiivisesti ja kriittisesti sekä arvioimaan tiedon laatua. Maisteri on kiinnostunut seuraamaan alansa kehitystä. Maisteri arvostaa hyvää ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.

Hän suhtautuu tehtäviinsä vastuullisesti. Maisteri noudattaa tunnollisesti työturvallisuusnormeja ja huolehtii alaistensa työturvallisuudesta. Maisteri on yhteistyöhaluinen, suhtautuu sekä kollegoihin että muihin toimijoihin arvostavasti ja haluaa kantaa vastuuta yhteisön ja yhteiskunnan toimivuudesta. Maisteri ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden ja eettisten normien tärkeyden ja haluaa niitä noudattaa sekä puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Structure

Select all (85+ cr)