IMEKOK Study Module in Methodology for Human Sciences (25–60 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Opinnoissa on valittavissa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen sekä teoreettisen ja käsiteanalyysin tutkimuksen menetelmäopintoja. Opintojaksoilla perehdytään yhteiskuntatieteiden teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin sekä empiirisen yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiin mahdollisuuksiin ja keskeisiin käytäntöihin. Monipuolisesta kurssitarjonnasta opiskelija voi koota 25 tai 60 opintopisteen menetelmäopintojen kokonaisuuden.

Learning outcomes

Lyhyen 25 opintopisteen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saavuttaa kandidaatin tutkielman sekä pro gradu -tutkielman edellyttämän tutkimusmenetelmien hallinnan.

Laajan (pitkän) 60 opintopisteen menetelmäkokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä omaa laaja-alaisen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien hallinnan.

Structure

Select 25–60 cr / 65 cr