SPTP104 Feminist Epistemology and Methodology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Feministisen tieteenhistorian, tieteensosiologian, tieteenfilosofian ja metodologian keskustelut.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti, tai tentti

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen kontaktiopetuksena: Osallistuminen (vähintään 2/3 luennoista) ja oppimispäiväkirja muodostavat 50% suorituksesta ja yhden teoksen tenttiminen muodostaa 50%.

Kurssin suorittaminen tenttinä: Kirjallisuuden tenttiminen etenttinä 100%.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee pääpiirteissään feministisestä tieteenkritiikistä, tieteenhistoriasta, tieteensosiologiasta, tieteenfilosofiasta ja metodologiasta käydyt keskustelut.
- Hallitsee tiedon oikeuttamiseen liittyvät tieteenfilosofiset keskustelut ja tunnistaa käsitteiden, teorioiden ja metodologioiden soveltamiseen liittyvät tieto-opilliset ja ontologiset haasteet.

Literature

  • Ramazanoglu, Caroline & Janet Holland (2002): Feminist Methodology: Challenges and Choices
  • Husu, Liisa & Kristina Rolin (toim.) (2005): Tiede, tieto ja sukupuoli
  • Artikkelit: Langton, Rae: Feminism in epistemology: Exclusion and objectification; Miranda Fricker: Feminism in epistemology: Pluralism without postmodernism; & Alison Wylie: Feminism in philosophy of science: Making sense of contingency and constraint. Teoksessa M. Fricker (toim.) (2000): The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, 127-184.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item