FILY4002 Information Ethics (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Johdatus informaation filosofiaan
- Keskeiset käsitteet: data, informaatio, tieto, teknologia
- Informaatio ja etiikan peruskäsitteistö
- Informaation ja informaatioteknologian tuottamisen sekä käyttämisen eettinen ulottuvuus yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- Informaation saavutettavuus, saatavuus, avoimuus, laatu, varmuus, luotettavuus, omistusoikeus
- Sananvapaus/sensuuri, yksityisyys/julkisuus
- Ihmisen arvokkuus informaatioyhteiskunnassa
- Informaatio, etiikka ja tieteellinen tutkimus

Suoritustavat

Videoluennot ja kirjallisuudesta opettajan osoittamat osiot sekä opettajan jakama muu kirjallinen materiali suoritetaan oppimispäiväkirjalla.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja on opettajan jakama strukturoitu tehtävämoniste, joka on kokonaisuudessaan suoritettava opintojakson läpäisemiseksi. Arvosana määräytyy tehtävien pisteytyksen pohjalta.

Learning outcomes

Opiskelija kykenee tunnistamaan etiikan peruskäsitteistön valossa informaation tuottamiseen, käsittelyyn ja merkitykseen kytkeytyviä kysymyksiä yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija kykenee käsittelemään kriittisesti tavanomaisia näkemyksiä koskien informaation etiikkaa. Opiskelija tuntee informaatioteknologian tutkimuksen eettiset periaatteet.

Study materials

Videoluennot ja opettajan jakama kirjallinen materiaali.

Literature

  • Quinn, Michael J: Ethics for the Information Age; ISBN: 0321194349

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item