SVKSYVERI Advanced Studies in Finnish Sign Language as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomalaisen viittomakielen syventävissä opinnoissa syvennetään tietoa viittomakielten ja kielen käytön tutkimuksesta analyyttisesta ja arvioivasta näkökulmasta. Opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin erikoisalaan, joita voivat olla muun muassa viittomakielten rakenteen, omaksumisen ja Deaf Studies -alan tutkimus. Opinnoissa painotetaan menetelmällistä osaamista ja tavoitteena on valmistaa opiskelijaa toimimaan viittomakielialan akateemisena ja eettisesti vastuullisena asiantuntijana muuttuvissa ja globaaleissa työelämän tilanteissa. 

Learning outcomes

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
  • hallitsee itsenäisen tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja siihen kuuluvat eettiset ja käytännölliset perusperiaatteet
  • tuntee tutkimusmenetelmien pääpiirteet ja erot ja osaa soveltaa sopivaa menetelmää omassa tutkielmassaan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
  • osaa tuottaa viittomakielisen akateemisen tekstin
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja kykenee toimimaan erilaisissa viittomakielialan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja globaalisti
  • osaa ja ymmärtää ylläpitää suomalaisen viittomakielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalansa tiedonhaun periaatteet.

Additional information

Työelämähyöty


Suomalainen viittomakieli soveltuu sivuaineeksi monille erilaisille aloille. Olipa pääaineesi sitten mistä tiedekunnasta tahansa, suomalaisen viittomakielen opinnot tarjoavat sinulle monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa. Kielitieteellisen tiedon lisäksi opinnot kartuttavat myös valmiuksiasi kommunikoida viittoen.

Structure

Select min. 60 cr