SVKS117 Research Methods of Sign Languages (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään kielentutkimuksen menetelmiin erityisesti viittomakielten näkökulmasta. Erityisesti tutustutaan tieteenfilosofiaan, laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin sekä tutkimusetiikkaan ja tiedonhankintaan.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tietoinen maailmankäsityksen, kielikäsityksen ja tutkimusmenetelmän välisestä yhteydestä
  • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen pääpiirteet ja erot
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta
  • osaa etsiä oman alan tietoa erilaisista tietokannoista
  • osaa arvioida kielten ja erityisesti viitottujen kielten tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä
  • osaa vertailla erilaisia lähestymistapoja ja soveltaa menetelmätietoa omaan tutkielmaansa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Language:
Finnish

Teaching