SVKS118 Signed Languages in Social Context (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoa viitotuista kielistä sosiaalisessa kontekstissa ja viitottujen kielten sosiolingvistisestä tutkimuksesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon perehtyen erityisesti kielen käytön ja laajempien sosiaalisten ilmiöiden välisien yhteyksien tarkasteluun.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan sosiolingvistisestä tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten sosiolingvististä tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä
  • ymmärtää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching