SVKS115 Research of Sign Languages Acquisition (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoa viitotun kielen omaksumisesta ja omaksumisen tutkimuksesta tutustumalla eri teoreettisiin näkökulmiin ja eri tutkimusmenetelmiin. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon, jossa painotetaan viitotun kielen omaksumisen piirteiden analysointia.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esitellä viittomakielten omaksumisen tutkimuksen keskeiset tutkimussuunnat ja menetelmät kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten omaksumisen tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten omaksumisen tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viitotun kielen omaksumisen piirteitä kielitaidon eri osa-alueilla erilaisten aineistojen ja arviointimateriaalien avulla
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä viittomakielen omaksumisen tutkimukseen liittyvät eettiset erityispiirteet huomioiden
  • ymmärtää viittomakielten omaksumisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin
  • osaa toteuttaa viittomakieltä käyttävän lapsen suomalaisen viittomakielen kielitaidon arvioinnin siihen suunnatuilla menetelmillä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Language:
Finnish

Teaching