SVKS104 Master's Thesis (Finnish Sign Language as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Arviointiperusteet: tiedekunnan arviointikriteerit maisterintutkielmalle.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet

  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti

  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan

  • valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston

  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet

  • esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti

  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

  • hallita työskentelyprosessinsa

  • noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa.

Description of prerequisites

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot ja suuri osa syventävistä opinnoista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tiedekunnan arviointikriteerit maisterintutkielmalle.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (20 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Tiedekunnan arviointikriteerit maisterintutkielmalle.
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely, ohjaus.

Teaching