Bachelor's Degree Programme in Majors of Biology of Physical Activity

Degree title:
Bachelor of Sport Sciences
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Liikuntabiologian aineryhmän kandidaattitutkinnossa perehdytään biomekaniikan, liikuntafysiologian sekä valmennus- ja testausopin perusteisiin. Liikuntabiologian kandidaatintutkinnossa keskeisiä osaamisalueita liikuntabiologisten teemojen lisäksi ovat tieteellisen tiedon haku, tuottaminen, tulkinta ja raportointi kriittisesti ja eettisesti kestävästi. Kandidaatti kykenee soveltamaan osaamistaan fyysiseen suorituskykyyn ja liikunnan harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kandidaatti osaa työskennellä ryhmässä asiantuntemustaan vuorovaikutteisesti hyödyntäen, tunnistaa omat kehitystarpeensa ja kykenee toimimaan liikunta-, urheilu- ja kuntotestausalan tehtävissä.

Learning outcomes

Lii­kun­ta­bio­lo­gi­sen ai­ne­ryh­män kan­di­daat­tioh­jel­man suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta levossa ja ymmärtää niiden merkityksen liikunnassa. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimusprosessin ja empiirisen tutkimuksen käytänteet ja keskeiset mittausmenetelmät liikuntabiologian alalla. Kandidaatti osaa turvallisesti mitata fyysistä kuntoa ja suorituskykyä eri ikäisillä ja kuntoisilla terveillä henkilöillä, ja osaa tulkita ja kommunikoida tuloksista vastuullisesti. Kandidaatti tietää alan työllistymismahdollisuuksista ja osaa huomioida omat kiinnostuksen kohteet sivuainevalinnoissa suhteessa omiin uratavoitteisiin.

Structure

Select all (105+ cr)