LBIP008 Nutrition and Physical Exercise (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja
tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Ravitsemus ja terveys – väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa – urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät
Ruoankäytön arvioinnin ja palautteen annon harjoittelu (ruokapäiväkirja ja ravintolaskentaohjelma, tutustumista muihin seurantamenetelmiin)

Suoritustavat

Luentoja 15 tuntia
Seminaari 14 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, seminaarityön suorittaminen ja esittäminen sekä opponointi

Arviointiperusteet

Tentti 50 % ja seminaari 50 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
• osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
• osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
• tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
• osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
• osaa käyttää ravintolaskentaohjelmaa ja tulkita saatuja tuloksia sekä tehdä tulosten perusteella yleistasoisia muutossuosituksia ruokavalion parantamiseksi

Additional information

2. kevätlukukausi

Description of prerequisites

LBIP1011 Kuormitusfysiologia I
LBIP1012 Kuormitusfysiologia II

Study materials

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys
Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Literature

  • Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy. (Luvut: 1, 4-11, 13, 320 s.).

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 15 tuntia Seminaari 14 tuntia. Itsenäinen opiskelu Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, seminaarityön suorittaminen ja esittäminen sekä opponointi.
Evaluation criteria:
Tentti 50 % ja seminaari 50 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching