Master's Degree Programme in Archival Studies

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Miten yhteisöllisesti tärkeäksi koettu aineisto saadaan talteen tulevia sukupolvia varten? Miten nyt ja tulevaisuudessa taataan erilaisten, yhä useammin digitaalisessa muodossa olevien aineistojen turvallinen säilyminen? Miten ja millaisilla hakujärjestelmillä nämä aineistot ovat niitä tarvitsevien käytössä?

Maisteriohjelman toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos sekä musii­kin, tai­teen ja kult­tuu­rin tut­ki­muk­sen lai­tos. Monitieteisen maisteriohjelman opintosuuntavaihtoehtoina ovat historia (Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria), etnologia, museologia, taidehistoria ja kirjallisuus. Arkistonhallinnan koulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä).

Maisteriohjelman opintojen aluksi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmaan liitetään maisteriohjelmaan liittyvien opintojaksojen aikataulusuunnitelma. Tarvittavista muista opinnoista sovitaan HOPS-keskustelun yhteydessä. Arkistonhallinnan maisteriohjelmassa opiskellaan monimuotoisesti arkistotoimen sisältöihin, rakenteisiin ja käyttöön liittyviä asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisiin aineistoihin. Ohjelma antaa valmiudet vastata alati muuttavan teknologian haasteisiin. Opintoihin sisältyy työharjoittelu.

Tutkinnon, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet antavat suuntaviivoja työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista.

Learning outcomes

Maisteriohjelmasta valmistunut
- hallitsee oman tieteenalansa (arkistonhallinnan maisteriohjelmassa sekä arkistonhallinnan alan että opintosuunna) keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
- osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
- osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
- hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
- arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
- osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Maisteriohjelma sisältää myös arkistonhallinnallisia osaamistavoitteita. Niiden mukaisesti ohjelmasta valmistunut
- tuntee aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät ja osaa huomioida erityisesti digitaalisten aineistojen säilyvyyden ja käytettävyyden
- on omaksunut asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot ja tunnistaa johtamiseen liittyvät prosessit
- tunnistaa oman asiantuntijuutensa
- tuntee asiakirjahallinnan juridiset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja, muun muassa aineiston seulontaan ja käyttöön liittyviä päätöksiä
- kykenee hakemaan tietoa, analysoimaan aineistoja ja tuottamaan uutta tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti
- kykenee osallistumaan asiakirjahallintaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen
- hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä ja ymmärtää asiakirja-aineiston tutkimuksellisen merkityksen

Structure

Select all (64+ cr)