MSLS1101 Museological and heritological theory supporting master thesis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakson aikana perehdytään omaa tutkielman aihetta käsittelevään teoreettiseen ja menetelmälliseen kirjallisuuteen. Opintojaksolla syvennetään myös oman tutkielma-aiheen sisältöosaamista perehtymällä tutkielman aiheeseen liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida ja arvioida tutkielmansa ongelmanasettelua, sen teoreettista viitekehystä, käsitteistöä ja menetelmällisiä kysymyksiä,
  • osaa arvioiden soveltaa oman alan teoreettista tietoa omaan tutkielmaansa,
  • osaa paikantaa tutkielmansa osaksi alan tutkimustraditiota ja aiheeseen liittyvää keskustelua.

Study materials

Valitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa maisterintutkielman laatimista tukevaa kirjallisuutta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching