Bachelor's Degree Programme in Musicology

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Musiikkitieteen opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin musiikillisiin traditioihin, kehittää hänen kykyään ymmärtää musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita sekä luoda valmiuksia musiikin tieteelliseen tutkimiseen. Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ihminen musiikkia tuottavana, kuulevana, ymmärtävänä, oppivana ja ajattelevana toimijana. Musiikkitiede suuntautuu nykyhetkeen ja tulevaisuuteen tuoden tutkimuksen ulottuville tasa-arvoisesti erilaisen inhimillisen musiikillisen toiminnan. Musiikkitieteen oppiaine on profiloitunut systemaattisen musiikintutkimuksen perinteeseen, jossa pyritään musiikillisten ilmiöiden ymmärtämiseen lähestymällä niitä monitieteisesti ja erilaisin menetelmin.

Kandidaattivaiheen opinnot antavat laaja-alaisen ja moniarvoisen näkökulman musiikillisiin ilmiöihin. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää musiikin psykologista, sosiaalista ja kulttuurista luonnetta sekä soveltaa opittuja taitoja työelämässä. Musiikkitieteen opinnoissa perehdytään keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhankinnan menetelmiin sekä opitaan soveltamaan tieteellistä tietoa. Opiskelija oppii tunnistamaan itselle sopivia työllistymisvaihtoehtoja. Opintojen aikana käytetään erilaisia musiikkiteknologisia sovelluksia ja tutustutaan äänitysteknologian perusteisiin.

Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan kandidaattivaiheessa toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta. Kansainvälistymistä on myös osallistuminen englanninkieliseen opetukseen laitoksen ja yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Musiikkitieteestä valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään, kuten esimerkiksi kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurialan hallinto- ja asiantuntijatehtäviin. Musiikkitieteilijöitä työllistävinä tahoina voidaan mainita mm. orkesterit, järjestöt, musiikkikirjastot, musiikkifestivaalit, musiikkioppilaitokset ja korkeakoulut, musiikkiteollisuus ja media.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

- Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Lisäksi hänellä on seuraavia alakohtaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia:

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee musiikkitieteen eri suuntauksia ja niiden perusperiaatteita ja käsitteitä
• Osaa käyttää tiedonhankinnan menetelmiä ja arvioida tietoa kriittisesti
• Tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä musiikkitieteellisten tutkimuskysymysten selvittämiseen
• On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
• Osaa suunnitella ja toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
• On saavuttanut tiedolliset ja taidolliset valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Ammatilliset taidot
• Tuntee laajasti musiikkikulttuureita, niiden musiikillisia piirteitä ja kulttuuris-yhteiskunnallisia taustoja
• Ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta
• Osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä musiikin rakenteista ja sisällöistä ja viestiä niistä kielellisesti
• Ymmärtää musiikillisen asiantuntijuuden erilaisia muotoja
• Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun.

Yleiset työskentelytaidot
• Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
• Osaa toimia ja tuoda esiin osaamistaan moniarvoisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja asiantuntijayhteisöissä
• Osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti
• Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia

Asenteelliset valmiudet
• Arvostaa ja osaa toimia yhteistyössä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
• Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja?taidollisia valmiuksiaan.

Structure

Select all (180 cr)