MUPP1022 Basics of Music Analysis (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan musiikkianalyyttiseen käsitteistöön ja työskentelyyn sekä taidemusiikin teorian että pop/jazz-teorian näkökulmista. Keskeisen sisällön muodostavat tonaalisen harmonian analyysi (sekä astemerkinnöillä että reaalisointumerkinnöillä) ja tähän liittyvä melodian ja harmonian suhteen tarkastelu.

Suoritustavat

Luennot, niiden yhteydessä annetut harjoitustehtävät ja tentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, harjoitustehtävien ja/tai tentin suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä taidemusiikin teorian ja pop/jazz-teorian keskeisiä peruskäsitteitä
• osaa eritellä ja nimetä musiikillisia rakenteita eri musiikinteoreettisten konventioiden mukaisesti
• tuntee taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa analyysitehtävissä
• osaa eritellä ja kuvata musiikin harmonisten rakenteiden hierarkian tasoja

Additional information

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

Study materials

Oppimateriaalit (oheislukemistoksi soveltuvia teoksia):
• Aldwell & Schachter (2009). Harmonia ja äänenkuljetus
• Joutsenvirta & Perkiömäki (2009). Musiikinteoria 1
• Salmenhaara (1978). Sointuanalyysi
• Tabell (2008). Jazzmusiikin harmonia
• Tagg (2009). Everyday tonality
• Turek (1996). The elements of music I & II
• kurssin aikana jaettava muu materiaali

Literature

  • Turek, R. 1996. The elements of music I. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.; ISBN: 0-07-065474-3
  • http://tagg.org/mmmsp/EverydayTonalityInfo.htm
  • Joutsenvirta & Perkiömäki (2009). Musiikinteoria 1. Kokkola: Modus musiikki.<br />2. painos, 2014 ei muutoksia; ISBN: 979-0-55003-225-5 979-0-55003-225-2
  • Turek, R. 1996. The elements of music II. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.; ISBN: 0-07-065475-1
  • Tagg, P. 2014-2016. Everyday Tonality II. Towards a tonal theory of what most people hear. The Mass Media Scholars Press, Inc., New York & Huddersfield (2014-2016) <br />Osittain luettavana osoitteessa: http://tagg.org/mmmsp/EverydayTonalityInfo.htm; ISBN 978-0-9908068-0-6
  • Aldwell & Schachter 2010. 2. painos). Harmonia ja äänenkuljetus. [Jyväskylä]: Suomen musiikkitieteellinen seura.; ISBN: 978-951-98479-6-2
  • Salmenhaara, E. 1978. Sointuanalyysi (4. p.). Helsingissä [Hki]: Otava.; ISBN: 951-1-01002-6
  • Tabell, M. (2008). Jazzmusiikin harmonia. Helsinki: Yliopistopaino.<br />Elektroninen aineisto ISBN : 951-570-577-0; ISBN: 978-952-495-069-5 951-570-577-0 eKirja

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching