MUSA063 Music Psychology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikkipsykologia pyrkii ymmärtämään ja selittämään musiikillisia ilmiöitä inhimillisen kokemuksen, toiminnan ja arkielämän näkökulmista. Kurssilla tutustutaan musiikkipsykologian tutkimustraditioon, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin sekä alan valikoituihin nykysuuntauksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, kotiessee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä musiikkipsykologian keskeisiä käsitteitä ja selittää niiden tieteenfilosofisia taustasitoumuksia
• ymmärtää käsiteltyjen teorioiden ydinajatukset ja osaa sijoittaa ne musiikkipsykologian tutkimustraditioon
• ymmärtää musiikkipsykologisten tutkimusmenetelmien perusteita ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä keskeisiä haasteita
• osaa soveltaa musiikkipsykologian teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
• osaa soveltaa musiikkipsykologian tutkimustietoa tutkimuksellisessa tai käytännöllisessä kontekstissa.

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Study materials

(valikoiden seuraavista):
• Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology
• Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia
• Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music
• muu opetuksen yhteydessä annettu materiaali.

Literature

  • Hallam, Cross & Thaut (2009). Oxford handbook of music psychology. Myös eKirjana.; ISBN: 9780191743931 9780191799617
  • Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia.; ISBN: 978-951-796-662-7
  • Thompson (2008). Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Toinen laajennettu painos 2015.; ISBN: 978-0-19-5377 978019994731707-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching