MUSA065 Social Aspects of Music I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla lähestytään musiikkia sosiaalisena ilmiönä ja tutustutaan aiheeseen eri tutkimustraditioiden ja näkökulmien kautta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa yhteisöllisyyden merkityksen musiikillisessa toiminnassa
- tulkita musiikillista toimintaa musiikkisosiologisista lähtökohdista
- selittää omin sanoin yhteisöllisyyteen keskittyvien tutkimussuuntauksien tieteenfilosofisia päälinjoja
- määritellä musiikilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teoreettisia käsitteitä
- osaa soveltaa suuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä omien tutkimusaiheiden muodostamisessa
- esitellä ja arvioida valitun kirjallisuuden keskeistä sisältöä kirjallisesti ja suullisesti.

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching