MUTA1101 Art as Service (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Soveltavan taiteen eri muodot ja taiteen ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimuksen tunteminen. Työelämäorientaatio: hyvinvointia edistävän taidetoiminnan käytänteiden ja toimijoiden tuntemus.

Suoritustavat

luento, seminaari, lukupiiri, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%) ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää taiteen ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä ja kykenee kuvaamaan erityyppisiä soveltavan taiteen käytäntöjä. Hän tunnistaa hyviä käytänteitä ja kehittämisprosesseja taiteen ja hyvinvoinnin alalla ja tuntee niitä käsittelevää tutkimusta. Hän tuntee käsitteet osallistava taide, soveltava taide ja taidelähtöinen menetelmä.

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Literature

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item