MUPA031 Western Classical Music II (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Länsimaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) suuntaukset 1900–2000-luvuilla (mm. jälkiromantiikka, impressionismi, kansallisromantiikka, ekspressionismi, uusklassismi, elektroakustinen musiikki, dodekafonia, sarjallisuus, tekstuurimusiikki, minimalismi, postmodernismi, kokeellinen musiikki ja uusromantiikka) tarkasteleminen ajan yhteiskunnallis-poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.

Suoritustavat

Laajuus vaihtelee tutkinto-ohjelman mukaisesti.
Musiikkitiede (5 op): Kontaktiopetus, oppimisstehtävät, luentotentti kuunteluosioineen TAI kirjatentti kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (3 op) Kontaktiopetus, oppimistehtävät, luentopäiväkirja.
Musiikkikasvatuksen opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson 5 opintopisteen laajuisena.
Tarkka suoritustapa kerrotaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Musiikkitiede (5 op): Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, oppimistehtävien sekä tentin ja kuunteluosion suorittaminen hyväksytysti tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu kirjatentti kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (3 op): Aktiivinen osallistuminen (100%) opetukseen, oppimistehtävien ja luentopäiväkirjan suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taidemusiikin kehityslinjat 1900-luvun alusta tähän päivään
• osaa kuvata tyylisuuntausten keskeiset musiikilliset piirteet ja määritellä suuntauksiin liittyvät keskeiset käsitteet
• tunnistaa musiikkia kuulonvaraisesti erittelemällä käsiteltävien suuntausten musiikillisia ominaispiirteitä
• ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia taustoja
• omaa valmiuksia soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

Additional information

Ajoitus: Ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Study materials

• Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music (s. 737–965)
• Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996) (valikoiden)
• Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996)(valikoiden)
• Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki (valikoiden)
• Lisäksi verkkomateriaaleja.

Literature

  • Suomen musiikin historia 2, Kansallisromantiikan valtavirta (1996); ISBN: 951-0-20124-3
  • Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music; ISBN: 0-393-97991-1
  • Suomen musiikin historia 3, Uuden musiikin kynnyksellä (1996); ISBN: 951-0-20125-1
  • Suomen musiikin historia 4, Aikamme musiikki.; ISBN: 951-0-20126-X

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (3–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching