MUSP050 Foundations of Systematic Musicology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan systemaattisen musiikintutkimuksen historiaan, keskeisiin menetelmällisiin lähestymistapoihin ja tutkimuskohteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, essee, kirjatentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80%), opetusohjelmassa suoritustavaksi määritettyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti; vaihtoehtoisesti kirjatentin tai esseen suorittaminen hyväksytysti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä systemaattisen musiikkitieteen peruslähtökohdat ja tavoitteet
• eritellä systemaattisen musiikkitieteen suuntauksia ja niiden taustalla olevia arvoja
• kuvata systemaattista musiikkitiedettä osana eurooppalaista tieteentraditiota

Additional information

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi.

Study materials

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2003). Johdatus musiikintutkimukseen. Suomen musiikkitieteellinen seura. ISBN 951-98479-2-8.
• Parncutt (2007). Systematic musicology and the history and future of Western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies 1(1), 1–32.
• Huovinen & Kuitunen (2008). Johdatus musiikkifilosofiaan. ISBN 978-951-768-232-9.
• Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia. ISBN 978-951-796-662-7
• Clarke & Cook (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. ISBN 0-19-516749-X
• Nettl, B. (2010). Nettl’s elephant: On the history of Ethnomusicology. Chicago: University of Illinois Press.

Literature

  • Louhivuori & Saarikallio (2010). Musiikkipsykologia; ISBN: 978-951-796-662-7
  • Nettl, B. (2010). Nettl’s elephant: On the history of Ethnomusicology.; ISBN: 978-0-252-03552-4
  • Clarke & Cook (2004). Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780198037422
  • http://www.musicstudies.org/first%20issue/FULL/Systematic_Musicology_PARNCUTT%281-32%29.pdf
  • Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2003). Johdatus musiikintutkimukseen.; ISBN: 951-98479-2-8
  • Vapaasti verkossa: Parncutt (2007). Systematic musicology and the history and future of Western musical scholarship. Journal of Interdisciplinary Music Studies 1(1), 1–32. http://www.musicstudies.org/first%20issue/FULL/Systematic_Musicology_PARNCUTT%281-32%29.pdf
  • Huovinen & Kuitunen (2008). Johdatus musiikkifilosofiaan; ISBN: 978-951-768-232-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching