MUPA033 Traditional Music (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Analyyttisiä kuvauksia valituista musiikkikulttuureista ja niiden musiikillisista ja kulttuurisista ominaispiirteistä ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, arabiankielisen maailman, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.

Suoritustavat

Luennot, oppimistehtävät, kirjallisuuteen ja äänitteisiin tutustuminen; vaihtoehtoisesti kirjatentti (kirjallisuus ja kuuntelumateriaali). Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, oppimistehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen; vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu kirja- ja kuuntelutentti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat.
• keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.
• analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan, musiikkikasvattajan sekä musiikkitieteilijän näkökulmasta.
• soveltaa hankkimaansa tietoa muihin opintojaksoihin ja työelämään.

Additional information

Ajoitus: Toinen tai kolmas vuosi.

Study materials

• Bakan (2010). World music: Traditions and transformations (kuuntelu- ja verkkoaineistoineen)
• Suomen musiikin historia 8. Kansanmusiikki (2006) (valikoiden)
• Lisäksi verkkomateriaaleja.

Literature

  • Bakan (2010). World music: Traditions and transformations; ISBN: 9780072415667
  • Suomen musiikin historia 8. Kansanmusiikki (2006); ISBN: 951-0-27708-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching