MUSA062 Music-Analytical Research I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin musiikkianalyyttisiin teorioihin ja menetelmiin sekä musiikkianalyyttisiin tutkimuksiin ja toteutetaan pienimuotoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuksia.

Suoritustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, tehtävät tai kirjatentti tai esseesuoritus. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti tai hyväksytysti suoritettu kirjatentti/essee.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä musiikkianalyyttisiä teorioita ja selittää niiden peruskäsitteet, taustasitoumukset ja tavoitteet
• soveltaa valitsemaansa musiikkianalyyttistä lähestymistapaa valittuihin analyysikohteisiin ja eritellä musiikin rakenteellisia piirteitä noudattaen valittuun teoriaan tai lähestymistapaan liittyviä analyysitekniikoita
• arvioida teorioiden soveltuvuutta erilaisiin musiikillisiin ilmiöihin ja tutkimustehtäviin
• kehittää toteuttamiskelpoisia musiikkianalyyttisiä tutkimuskysymyksiä (esimerkiksi osana omaa opinnäytettään).

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot: Musiikkianalyysin perusteet.

Study materials

(valikoiden esimerkiksi seuraavista):
• Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music.
• Cook (1987). A guide to musical analysis
• Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music
• Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music
• Nattiez (1990). Music and discourse
• Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis
• Temperley (2001). The cognition of basic musical structures

Literature

  • Pankhurst (2008). SchenkerGUIDE: A brief handbook and website for Schenkerian analysis. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780203928882
  • Nattiez (1990). Music and discourse. eKirjana (1997) 9781442677463; ISBN: 0-691-02714-5 9781442677463
  • Agawu (2009). Music as discourse: Semiotic adventures in romantic music. Elektroninen aineisto. 2014 uusi laajennettu painos; ISBN: 9780199852161 9780190206406
  • Lerdahl & Jackendoff (1985). A generative theory of tonal music. Aiempi 1983 painos eKirjana 9780585375885; ISBN: 0-262-12094-1 9780585375885
  • Moore (toim.) (2003). Analyzing popular music. Elektroninen aineisto 9781139146289; ISBN: 9780511482014 9781139146289
  • Temperley (2001). The cognition of basic musical structures. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780262284769
  • Cook (1987). A guide to musical analysis. Uusin laajempi painos 1990.; ISBN: 9780393962550 9780393962550

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching