SVKSYV Advanced Studies in Finnish Sign Language (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Suomalaisen viittomakielen syventävissä opinnoissa syvennetään tietoa viittomakielten ja kielen käytön tutkimuksesta analyyttisesta ja arvioivasta näkökulmasta. Opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin erikoisalaan, joita voivat olla muun muassa viittomakielten rakenteen, omaksumisen ja Deaf Studies -alan tutkimus. Opinnoissa painotetaan menetelmällistä osaamista ja tavoitteena on valmistaa opiskelijaa toimimaan viittomakielialan akateemisena ja eettisesti vastuullisena asiantuntijana muuttuvissa ja globaaleissa työelämän tilanteissa. Maisterintutkielman tekeminen antaa opiskelijalle analyyttisten ja kriittisten ajattelutaitojen lisäksi myös projektinhallintaan liittyvät taidot ja pohjan akateemisen jatkotutkinnon tekemiseen.

Learning outcomes

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
  • hallitsee itsenäisen tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja siihen kuuluvat eettiset ja käytännölliset perusperiaatteet
  • tuntee tutkimusmenetelmien pääpiirteet ja erot ja osaa soveltaa sopivaa menetelmää omassa tutkielmassaan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
  • osaa tuottaa viittomakielisen akateemisen tekstin
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja kykenee toimimaan erilaisissa viittomakielialan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja globaalisti
  • osaa ja ymmärtää ylläpitää suomalaisen viittomakielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalansa tiedonhaun periaatteet.

Description of prerequisites

Suomalaisen viittomakielen perus- ja aineopinnot.

Structure

Select all (60+ cr)