KIRAINAVO Intermediate Studies in Literature (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kirjallisuustieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat, erityisesti tutkimuksen nykysuuntaukset. Teorioiden soveltaminen käytännön tutkimukseen. Joko kotimaisen tai yleisen kertomakirjallisuuden, lyriikan ja draaman klassikot sekä kirjallisuushistoria. Tutkimuksen tekemisen perusteet ja tutkimusetiikka teoriassa ja käytännössä.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija
 • osaa hyödyntää kirjallisuudentutkimuksen teorioita, menetelmiä ja käsitteitä sekä pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta
 • on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan ja eettistä ajatteluaan
 • pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa
 • tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
 • hallitsee tiedonhaun perusteet ja kykenee arvioimaan tietoa kriittisesti sekä eettisesti
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia ja tutkimuseettisiä käytäntöjä
 • pystyy keskustelemaan tutkimuksesta monipuolisesti ja argumentoiden
 • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään
 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja työelämässä
 • on omaksunut työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja kriittisen ajattelun taitoja sekä eettistä harkintakykyä
 • on kehittänyt asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö ja viestintätaitoja
 • pystyy toimimaan monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä
 • on valmis maisteriopintoihin.

Structure

Select min. 35 cr