Master's Degree Programme in Gerontology and Public Health

Degree title:
Master of Health Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia vanhenemis- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin. Gerontologian ja kansanterveyden koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset, terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ikämuutokset sekä niihin vaikuttaminen liikunnan ja kuntoutuksen keinoin. Koulutus perustuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon ja vastaa yhteiskunnan kestävän kehityksen tarpeisiin ikääntyvien ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin.

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää vanhenemisen läpi elämän jatkuvana biologisena, fyysisenä, psykologisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä ja osaa kriittisesti arvioida vanhenemisen yksilöllisten erojen syitä ja seurauksia
  • osaa analysoida iäkkäiden ihmisten terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta ja niiden muutoksia koskevaa tutkimustietoa sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
  • ymmärtää ikääntyvien ihmisten kyvyt sekä tiedot ja taidot yhteiskunnan voimavarana ja osaa arvioida eliniän kasvun vaikutuksia perheisiin, työ- ja elinkeinoelämään, asumiseen, sosiaaliseen pääomaan ja yhteiskunnallisiin muutoksiin
  • osaa analysoida yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia yksilöiden elämänkulkuun, terveyteen ja hyvinvointiin ikääntyessä.
  • osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää alansa tyypillisimpiä tutkimusmenetelmiä ja arvioida kriittisesti tutkimusprosesseja ja tiedon luotettavuutta
  • osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan vanhenemisen ja terveyden asiantuntijana ja on motivoitunut kehittämään tieteellistä, käytännöllistä ja eettistä osaamistaan
  • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua vanhenemiseen ja terveyteen liittyvää materiaalia eri tarkoituksiin ja kanaviin sekä suunnitella ja toteuttaa tieteellisesti perusteltuja hankkeita moniammatillisissa yhteisöissä
  • osaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin ja toimien kehitys- ja ratkaisuorientoituneesti edistää gerontologista asiantuntemusta yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla kotimaassa ja kansainvälisesti
  • hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet

Structure

Select all (89+ cr)