LTKS1003 Qualitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson luennoilla perehdytään laadullisen tutkimuksen metodologisiin viitekehyksiin, laadullista tutkimusta suuntaaviin keskeisiin käsitteisiin (esim. tulkinta ja merkitys), tutkimusasetelman muodostamiseen, aineiston muodostamisen erilaisiin menetelmiin ja sisällönanalyyttiseen aineiston analyysiin. Opintojaksoon sisältyvissä harjoituksissa harjoitellaan omaan opinnäytetyön aiheeseen liittyvän aineiston muodostamista ja analysointia, analyysin tulosten ja johtopäätösten raportointia sekä laadullisen tutkimuksen arviointia. Metodologian tarkastelun lisäksi pohditaan laadullisen tutkimusasetelman hallinnan merkitystä asiantuntijatyössä sekä erilaisiin tutkimusasetelmiin liittyviä eettisiä näkökohtia.


Suoritustavat:

I-osa:
Luennot 8 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä

II-osa:
Luennot 4 tuntia
Seminaarit 12 tuntia
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Kirjallinen tehtävä


Arviointiperusteet:

Kirjallinen oppimistehtävä 100%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää laadullisen tutkimuksen metodologiset viitekehykset sekä kykenee kriittisesti arvioimaan laadullista tutkimusprosessia

  • osaa suunnitella laadullisen tutkimuksen näkökulmasta koherentin tutkimusasetelman ja -tehtävän

  • osaa soveltaa erilaisia aineistonhankinnan menetelmiä ja tuottaa laadullisia aineistoja

  • osaa soveltaa laadullista sisällönanalyysiä aineiston analysointiin

  • osaa tulkita ja raportoida sisällönanalyysillä analysoituja tuloksia

  • hallitsee laadullisen tutkimusprosessin eettisesti kestävällä tavalla

Description of prerequisites

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi 

Study materials

Opintojaksolla jaettava materiaali

Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Hyvärinen M, Nikander P, Ruusuvuori J, Aho AL. (2017). Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino.

Kuckartz U. (2014). Qualitative text analysis: a guide to methods, practice & using software. Los Angeles (Calif.): Sage cop.

Savin-Baden M, Major CH. (2012). Qualitative Research: The essential guide to theory and practice. Routledge.

Schreier, M. 2012. Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (280 s.).

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching