LTKS1010 Professional Development and Expertise 2 (0–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • Hops: tekeminen, seuraaminen, päivittäminen. Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot. Maisteritutkinnon tavoitteet ja rakenne.
 • Opiskelijan hyvinvointi, arjen hallinta.
 • Ryhmäytyminen, vertaistuki ja verkostoituminen.
 • Akateemisen asiantuntijan osaamisen ja identiteetin rakentaminen ja työllistymisvaihtoehtojen hahmottaminen.
 • Työnhakutaidot.
 • Arviointi- ja palautteenantotaidot.
 • Kansainvälisyys.
Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät). Opintojakso kestää koko maisterintutkinnon ajan, eli kaksi vuotta. Opiskelija osallistuu joka vuosi 1 op laajuiselle toteutukselle ja saa siten osasuoritusrekisteriin 1 op lukuvuosittain.

Arviointi

Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • on tietoinen omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • osaa hahmottaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja on tietoinen työhyvinvointiin liittyvistä haasteista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen oman asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi
 • osaa edistää omia työllistymismahdollisuuksiaan ja kertoa omasta osaamisestaan
 • on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista ja osaa hyödyntää kansainvälisyyttä oman työuransa edistämiseksi.

Additional information

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa (fysioterapia) opintojakso suoritetaan 1 op laajuisena (vain ensimmäisen vuoden toteutus).

Study materials

Ajankohtaiset kirjat, artikkelit ja materiaalit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 4 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 8 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Study methods:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 2 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 4 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Teaching