LTKS002 Advanced Quantitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimusaineiston valmistelu- ja analysointimenetelmät:

  1. Lineaarinen malli (lineaarinen regressio, binäärinen regressio, 2-suuntainen varianssianalyysi)
  2. Lineaarinen malli korreloituneille muuttujille (monimuuttujainen varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi)
  3. Latenttien muuttujien lineaarinen malli (faktorianalyysi, reliabiliteetti, summamuuttujat)
  4. Pienet aineistot, puoli- ja ei-parametriset testit (Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Friedman, Wilcox, Mediaanitesti, McNemar)
  5. Graafiset aineistojen tarkastelumenetelmät (Cox, Bland & Altman, ROC, Heat map)


Suoritustavat

Luennot 16 tuntia, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (enintään 20 tuntia), oppimistehtävät, luentotentti

 

Arviointiperusteet

Luentotentti 50 %, oppimistehtävät 50 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa soveltaa tutkimusongelmien ratkaisemiseen tarkoituksenmukaisia tilastollisia analyysimenetelmiä
  • osaa käyttää SPSS-ohjelmaa ja tehdä tilastomatemaattiset analyysit itsenäisesti
  • osaa kriittisesti tulkita analyysien tuottamia tuloksia ja raportoida niitä
  • osaa hyödyntää tilastotieteellistä osaamistaan toimiessaan tutkimusryhmän jäsenenä

Additional information

Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä. Huom. opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi samana lukuvuonna pro gradu -tutkielman kanssa.

Description of prerequisites

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
TILP350 SPSS-kurssi 

Study materials

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching