GERSYV Advanced Studies in Gerontology and Public Health (63 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Gerontologian ja kansanterveyden syventävät opinnot käytyään opiskelija ymmärtää vanhenemisen laaja-alaisena ilmiönä ja osaa kriittisesti arvioida vanhenemisen yksilöllisten erojen syitä ja seurauksia. Opiskelija ymmärtää ikääntyvien ihmisten voimavarat ja osaa soveltaa vanhenemiseen liittyvää tutkimustietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimiessaan asiantuntijana työelämässä. Opiskelija osaa analysoida eliniän kasvun ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Opintojen myötä opiskelija harjaantuu kriittisesti arvioimaan vanhenemistutkimusta, ottamaan osaa väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimimaan vanhojen ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Learning outcomes

Gerontologian ja kansanterveyden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
  • osaa selittää ja tulkita vanhenemisen vaikutuksia kansanterveyteen, väestön ja yksilön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin.
  • tuntee ja osaa arvioida monitieteisiä vanhenemisen ajankohtaisia erityiskysymyksiä sekä osaa soveltaa gerontologista tietoa ja osaamistaan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
  • osaa vertailla gerontologian keskeisiä teorioita sekä tuntee gerontologisen tutkimuksen nykytilan ja tunnistaa uuden tiedon tarpeita.
  • osaa kriittisesti arvioida tietoa ja tuottaa tieteellisesti perusteltua vanhenemiseen ja terveyteen liittyvää materiaalia eri tarkoituksiin ja kanaviin.
  • osaa tieteelliseen tutkimukseen perustuen suunnitella, miten iäkkäiden ihmisten terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta voidaan edistää ehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen, kompensaation ja muiden toimenpiteiden avulla.
  • hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu –tutkielman aihepiirin ja siihen tarvittavan tutkimusmetodiikan.

Description of prerequisites

Terveystieteiden perus- ja aineopinnot

Structure

Select all (63 cr)