GERS1001 Gerontological Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Vanhenemisen tutkimuksen tiedepoliittiset ja akateemiset edellytykset
Tutkimusideasta tutkimuksen toteuttamiseen ja tiedon translaatio gerontologiassa
Ikääntymisen tutkimusasetelmien ja teorioiden kehittyminen
Elämänkulkututkimus, pitkäikäisyystutkimus, elinaikatutkimus
Terveyden ja toimintakyvyn tutkimus
Tutkimuksen ja yhteiskunnan gerontologiset tietotarpeet
Vanhenemisen geneettinen tutkimus
Tutkimustieto hyvinvoinnin edistäjänä
Vanhojen ihmisten tutkimisen eettiset erityiskysymykset

Suoritustavat

Luentoja 20h
Kirjallinen työ (tutkimussuunnitelma)
Opintojaksolla ilmoitettuun oppimateriaaliin ja luentoihin perustuvat verkkokeskustelut ja kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ryhmissä

Arviointiperusteet

Tutkimussuunnitelma 50 %, oppimistehtävä 50 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kriittisesti arvioida gerontologisen tutkimuksen nykytilaa

  • osaa analysoida gerontologian keskeisimpiä tutkimuskohteita ja teorioita

  • osaa perustella gerontologian tietotarpeita tieteen näkökulmasta

  • osaa selittää uuden gerontologisen tiedon tuottamisen periaatteet

  • osaa arvioida vanhojen ihmisten tutkimuksen eettisiä ja metodologisia erityispiirteitä

  • osaa selittää tiedeympäristön merkityksen gerontologiselle tutkimukselle

  • osaa määrittää pro gradu –tutkimuksensa aihepiirin ja siihen tarvittavan aineiston

Study materials

Bengtson V.L. & Settersten R.A. (toim.) 2016. Handbook of Theories of Aging. 3. painos. New York NY: Springer Publishing Company. (731 s.) Oppimistehtävässä käytettävät sivut ilmoitetaan erikseen

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching