TGES008 Gerontological Rehabilitation (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteet
Toimintakyvyn edistäminen ikääntyneillä
Vanhenemista koskevan tutkimustiedon soveltaminen käytännön kuntoutustoiminnassa
Kuntoutuksen merkitys iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa 

Suoritustavat

  1. Aktiivinen osallistuminen orientoivalle luennolle, 4 tuntia
  2. Aktiivinen osallistuminen kahteen gerontologian alan seminaariin tai kongressiin (esim. Keski-Suomen Muistiyhdistyksen seminaari) TAI Itse järjestetyt kolme tutustumiskäyntiä ikääntyneiden kuntoutusta järjestäviin organisaatioihin ja perehtyminen järjestävien tahojen kuntoutuksen toteutukseen
  3. Seminaareista tai tutustumiskäynneistä ja niihin liittyvästä tutkimustiedosta tuotettu kirjallinen tehtävä
  4. Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjatentti 80 %, kirjallinen tehtävä 20 % (kirjallinen tehtävä voi nostaa tai laskea lopullista arvosanaa yhdellä numerolla)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee gerontologisen kuntoutuksen keskeiset lähtökohdat ja sisältöalueet

  • osaa selittää ja analysoida gerontologisen kuntoutuksen erityispiirteitä

  • tuntee kuntoutuksen rajoitteet ja mahdollisuudet ikääntyneiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä

  • ymmärtää monitieteisyyden merkityksen gerontologisessa kuntoutuksessa ja sen kehittämisessä

Additional information

Kevätlukukausi

Literature

  • Tentittävä kirjallisuu:
  • Bottomley, J.M. & Lewis C.B. 2020. A Clinical Approach to Geriatric Rehabilitation. 4. painos. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. (550 s.) (Tenttialueeseen kuuluvat luvut 6 (Exploring Nutritional Needs) - 13 (Cardiopulmonary and Cardiovascular Considerations) eli sivut 115-364 (250 sivua). )

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching